Családsegítő Szentgotthárd - TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2019. JANUÁR 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL
Családsegítő Szentgotthárd

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2019. JANUÁR 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) módosításával 2019. január 1-jétől bevezetésre került az önmagukat ellátni képtelen gyermeküket ápolók számára biztosítandó „gyermekek otthongondozás díja” (GYOD) nevű ellátás, módosult az ápolási díj (ÁPD) állapotvizsgálati rendszere, illetve sor kerül az Szt. egyéb szabályainak korrekciójára.

Módosultak továbbá a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Pr.) szabályai is.

Jelen tájékoztató a 2019. január 1-jén hatályba lépő változásokról ad áttekintő tájékoztatást.


 

I. Gyermekek otthongondozási díjának bevezetése

2019. január 1-jétől GYOD-ra jogosult az a vér szerinti vagy örökbefogadó szülő, aki

a) súlyos fogyatékosságából eredően önellátásra képtelen vér szerinti vagy örökbefogadott gyermekéről, vagy

b) tartós betegségéből eredően önellátásra képtelen gyermekéről

gondoskodik.

A jogosultság a gyermek életkorától függetlenül megállapítható, kizárólag a szülő-gyermek viszony releváns. A jogosultság megállapítására a járási hivatal rendelkezik hatáskörrel.

Az ellátást főszabály szerint csak szülő veheti igénybe. Egyéb hozzátartozó csak a szülő halála esetén válhat jogosulttá az ellátásra, illetve akkor, ha a szülő egészségi állapotából adódóan nem tudja gyermeke ápolását tovább ellátni, a szülő szülői felügyeleti joga szünetel, vagy bíróság által megszüntetésre kerül.

A GYOD összege 2019-től bruttó 100 000 forint. Ha a szülő több, önellátásra képtelen gyermekről is gondoskodik, részére másfélszeres összegben kell az ellátást folyósítani.

Az ellátást tárgyhónapot követő hó 5. napjáig kell folyósítani, első alkalommal a 2019. január havi ellátást 2019. február 5-ei időponttal.

Annak a szülőnek, akinek 2018. december 31-én ápolási díjra való jogosultsága állt fenn, a járási hivatal hivatalból, a jogosultsági feltételek vizsgálata nélkül megállapítja a GYOD-ra való jogosultságát, és rendelkezik az ápolási díjra való jogosultság megszüntetéséről.

Ha a GYOD megállapítására nem hivatalból, hanem kérelemre indult eljárásban kerül sor, a hatóságoknak vizsgálniuk kell az ellátásra jogosító valamennyi feltételt, tehát az ápolt gyermek egészségi állapotára és önellátási képességére vonatkozó feltételeket is.

 

Kérelem benyújtáshoz csatolandó dokumentumok

Nyomtatvány típusa

Esetek

Fellelhetőség*

GYOD iránti kérelem formanyomtatvány

A kérelem formanyomtatványt minden esetben be kell nyújtani, az ápolt gyermek életkorától függetlenül

A nyomtatványt a tárca rendszeresíti és teszi közzé.

A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségek és fogyatékosságok igazolására miniszteri rendelet alapján jogosult szakorvos igazolása az ápolt gyermek súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg állapotáról, illetve önellátási képességének mértékéről [Pr. 20.§ (3) bek. a) pont]

6 év alatti gyermek esetében

 

 

A nyomtatványt, a tárca rendszeresíti és teszi közzé.

Az önellátási képesség mértékének megállapítására szolgáló értékelés szempontrendszerét a Pr. melléklete tartalmazza.

A háziorvos vagy házi gyermekorvos igazolása arról, hogy az ápolt gyermek súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg

Hatodik életévét betöltött ápolt gyermek esetében, kivéve, ha az ápolt gyermek

    1. fogyatékossági támogatásra,

    1. vakok személyi járadékára, vagy

    2. rokkantsági járadékra

jogosult.

A nyomtatványt a tárca rendszeresíti és teszi közzé.

Intézmény vezetőjének igazolása

 

 

 

 

Ha az ápolt gyermek óvodás, köznevelési intézmény tanulója, felsőoktatási intézmény hallgatója,

vagy a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény szolgáltatását veszi igénybe.

 

A nyomtatványt a tárca rendszeresíti és teszi közzé.

Háziorvos szakmai véleménye a szülő akadályozottságáról

Ha a GYOD-ra jogosult szülő legalább három hónap időtartamban egészségi állapota miatt akadályozott az ápolási tevékenység ellátásában és a GYOD-ot más hozzátartozó kérelmezi.

A nyomtatványt a tárca rendszeresíti és teszi közzé.


 

II. Ápolási díjra vonatkozó szabályok módosulása

Az ápolási díj összege 2019. január 1-től 15%-kal nőtt [Szt. 44.§ (1) bekezdés]:

Bővítésre került az ápolási díjra jogosult személyek köre. Az ellátás megállapítható abban az esetben is, ha

Változik az alapösszegű ápolási díj esetében a gondozási szükséglet vizsgálata azáltal, hogy a háziorvos igazolási jogköre kizárólag az ügyfél egészségi állapotára terjed ki, a gondozási szükséglet fennállásának megállapítása érdekében szakértő kirendelésére kerül sor (hasonlóan az emelt összegű ápolási díj esetében már korábban is alkalmazott gyakorlattal).

 

Kérelem benyújtáshoz csatolandó dokumentumok

Nyomtatvány típusa

Esetek

Fellelhetőség*

ÁPD iránti kérelem formanyomtatvány

A kérelem formanyomtatványt minden esetben be kell nyújtani.

A nyomtatványt a tárca rendszeresíti és teszi közzé.

A háziorvos igazolása arról, hogy az ápolt személy súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg

Alap összegű és emelt összegű ápolási díj igénylése esetén, kivéve, ha az ápolt személynek

  • fogyatékossági támogatásra, vagy

  • vakok személyi járadékára,

való jogosultsága áll fenn.

A nyomtatványt a tárca rendszeresíti és teszi közzé.

A kiemelt ápolási díjra való jogosultságot megalapozó körülményekről szóló szakorvosi igazolás

 

Ha az ápolási díj megállapítását kiemelt ápolást igénylő személy gondozására tekintettel kérik

és az ápolt személy után a magasabb összegű családi pótlékot miniszteri rendeletben meghatározott súlyosságú betegségre vagy fogyatékosságra tekintettel folyósítják.

A igazolás a kiemelt ápolási díjra való jogosultságot megalapozó körülményekről szóló 82/2013. (XII. 29.) EMMI rendelet mellékletében található.

Intézmény vezetőjének igazolása

 

 

 

 

Ha az ápolt gyermek óvodás, köznevelési intézmény tanulója, felsőoktatási intézmény hallgatója,

vagy a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény szolgáltatását veszi igénybe.

A nyomtatványt a tárca rendszeresíti és teszi közzé.

Kiemelt ápolási díjra való jogosultságot megalapozó körülményekről szóló szakértői bizottsági vélemény (komplex „E” minősítés”)

Ha az ápolási díj megállapítását kiemelt ápolást igénylő, nagykorú személy gondozására tekintettel kérik

 

A nyomtatvány csatolása nem kötelező, ha azt az ügyfél nem csatolja, a hatóság köteles az eljárás során beszerezni


 

III. PR. KORÁBBI MELLÉKLETEINEK TARTALMA

A szociális ellátások kérelem nyomtatványai, illetve az ellátások igényléséhez kapcsolódó egyéb nyomtatványok 2018. december 31-ig a Pr. mellékleteit képezték. E mellékletek – deregulációs elvárásoknak eleget téve – hatályon kívül helyezésre kerültek és 2019. január 1-jétől az ellátások iránti kérelmet a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által e célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani.

A nyomtatványok a kormányzati portálon [www.kormany.hu (Dokumentumok/Emberi Erőforrások Minisztériuma/Támogatások)], a fővárosi és megyei kormányhivatalok honlapján, valamint a http://csaladitudakozo.kormany.hu/nyomtatvanytar portálon közzétételre kerülnek.


 

IV. EGYÉB MÓDOSÍTÁSOK

Ha az aktív korúak ellátására való jogosultság kérelemre szűnik meg, új kérelem a megszüntetésről szóló döntés véglegessé válását követő 30 nap elteltével nyújtható be.

Ha az aktív korúak ellátására való jogosultság kérelemre szűnik meg és az új kérelem a megszüntetésről szóló döntés véglegessé válását követő egy éven belül kerül benyújtásra, akkor foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság csak akkor állapítható meg, ha a kérelmező teljesíti a 30 nap időtartamú tevékenységi kötelezettséget. [Szt. 34.§ (6)-(8) bekezdés]

Az időskorúak járadékának jövedelmi küszöbe és összege 2018-tól a nyugdíjemelés mértékének megfelelően (infláció-követően) nő. 2019. évtől – a nyugdíjak 2,7 százalékos emelkedésének megfelelően – a járadék jövedelemhatára és összege is 2,7% százalékkal nőtt.

2019. január 1-jétől a járadék megállapítását az a személy kérheti, aki a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, és a saját, valamint vele együttlakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 25 630 Ft-ot, egyedülálló esetén 30 150 Ft-ot, 75. életévét betöltött egyedülálló esetén 40 700 Ft-ot. Az időskorúak járadéka az időskorú személy jövedelmét a fenti szintre egészíti ki. [A nyugellátások és egyes más ellátások 2019. január havi emeléséről szóló 240/2018. (XII. 12.) Korm. rendelet 9.§-a; Pr. 14.§ (4)-(5) bekezdés]